Odborné semináre mediátorov
page

V zmysle Zákona č 420/2004 Z.z o mediácii v platnom znení je mediátor povinný sa sústavne vzdelávať. Ak sa mediátor nezúčastní aspoň jedného odborného seminára počas roka, Ministerstvo spravodlivosti SR nariadi jeho preskúšanie. Ak mediátor preskúšanie v termíne určenom ministerstvom nevykoná … Read More

Kurzy mediácie
page

Mediátor je ten kto je pripravený pomôcť účastníkom nájsť svoje vlastné riešenie problému, nezasahuje do rozhodovania a výberu riešenia účastníkov, ale dbá na vyvážené rozdelenie komunikačného priestoru, čiže na to, aby každá zo strán mala možnosť sa k danej problematike vyjadriť … Read More

Kontakt
page

Adresa Vzdelávací Inštitút o.z. Bakalárska 2 (budova Vysokej školy), 2. poschodie, č.dv. 219 Prievidza 971 01 Ing. Eva Hraňová – 0911 530 034 vzin@vzin.sk Napíšte nám   Sídlo spoločnosti Vzdelávací Inštitút o.z. Mišúta 1/8 971 01 Prievidza IČO: 50073044 DIČ: … Read More

Čo je mediácia?
page

Konflikty sú neodmysliteľnou súčasťou ľudského spolunažívania a prirodzene vyplývajú z toho, že ľudia nie sú rovnakí, majú rôzne potreby, záujmy, hodnoty. Situáciu takmer vždy komplikuje také správanie jednej strany, v ktorom bude druhá strana (či už oprávnene alebo nie) vidieť … Read More