Mediátor je ten kto je pripravený pomôcť účastníkom nájsť svoje vlastné riešenie problému, nezasahuje do rozhodovania a výberu riešenia účastníkov, ale dbá na vyvážené rozdelenie komunikačného priestoru, čiže na to, aby každá zo strán mala možnosť sa k danej problematike vyjadriť a získať k svojmu rozhodnutiu toľko informácii, koľko ich potrebuje. Podporuje strany pri zvažovaní jednotlivých variantov riešenia a tvorbe dohody prijateľnej pre všetky strany konfliktu. Uľahčuje proces jednania medzi stranami. Nie je posudzovateľom ani kritikom, neradí, nesúdi ani nehľadá vinníka, práve preto je vstup mediátorov do prebiehajúcich sporov v praxi čoraz viac žiadaný.

Kurz Odbornej prípravy MEDIÁTORA je vykonávaný na základe akreditácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 3455/2017/50/2 a vzdelávacia inštitúcia je zapísaná v registri mediačných vzdelávacích inštitúcií Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. číslom 33.

Lektorský tím: PhDr. Gabriela Zaťková, JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová. Naše lektorky majú ukončené doktorantské štúdium, ako aj dlhoročnú prax nielen vo vyštudovanom odbore, ale aj v samotnej mediácii, keďže sa jej obe aktívne venujú aj ako zazmluvnené subjekty Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré ich služby už niekoľko rokov využíva.

TERMÍNY KURZOV MEDIÁCIE:

Uvedené termíny majú len informatívny charakter, kurz sa otvára pri naplnení skupiny. Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

PRIEVIDZA                               19.04.2024 – kurz sa s určitosťou otvára, možné prihlásenie                       

BREZNO                                   14.06.2024      

ŽILINA                                      20.09.2024    

MARTIN                                   04.10.2024   

TRENČÍN                                25.10.2024   

TOPOĽČANY                         08.11.2024           

Rozsah kurzu je 200 vyučovacích hodín prezenčnou formou.

Výučba zvyčajne prebieha v dňoch piatok v popoludňajších hodinách od 15,00hod. a v sobotu počas celého dňa od 9,00hod., prípadne po dohode s účastníkmi.

Kurz mediácie je určený pre osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti mediátora podľa zákona 420/2004 Z.z o mediácii v platnom znení. Absolvent vzdelávacieho programu pozná teoretické základy právneho poriadku a právnych odvetví, ovláda Zákon o mediácii, súvisiace predpisy a základné typy zmlúv, vie sformulovať a skonštruovať návrh zmluvy, dohody a ostatné právne písomnosti potrebné k výkonu mediácie. Ovláda priebeh mediácie a simulované vedenie mediačného procesu, má zručnosti v oblasti interpersonálnej komunikácie, tréningu sociálnych zručností, teórie konfliktov a psychologických aspektov ich riešenia, pravidiel správania a pozná etický kódex mediátora.

Minimálne požadované vstupné vzdelanie je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Absolventi, ktorí absolvovali minimálne 75% výučby a úspešne zložili záverečnú skúšku získavajú získavajú osvedčenie s akreditáciou MŠVVaŠ  SR čo znamená, že dosiahli všetky požadované kvalifikačné znalosti a zručnosti potrebné pre výkon práce MEDIÁTORA a na základe tohto osvedčenia sú oprávnení požiadať o zápis do registra mediátorov na Ministerstve spravodlivosti SR.

Cena kurzu mediácie je 850 EUR, v cene kurzu sú zahrnuté študijné materiály a bezplatné občerstvenie (káva, čaj, minerálka).
V prípade prihlásenia 2 osôb je cena kurzu 800 EUR / osoba.

V prípade záujmu o kurz mediácie alebo bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

KONTAKT