Mediátor je ten kto je pripravený pomôcť účastníkom nájsť svoje vlastné riešenie problému, nezasahuje do rozhodovania a výberu riešenia účastníkov, ale dbá na vyvážené rozdelenie komunikačného priestoru, čiže na to, aby každá zo strán mala možnosť sa k danej problematike vyjadriť a získať k svojmu rozhodnutiu toľko informácii, koľko ich potrebuje. Podporuje strany pri zvažovaní jednotlivých variantov riešenia a tvorbe dohody prijateľnej pre všetky strany konfliktu. Uľahčuje proces jednania medzi stranami. Nie je posudzovateľom ani kritikom, neradí, nesúdi ani nehľadá vinníka, práve preto je vstup mediátorov do prebiehajúcich sporov v praxi čoraz viac žiadaný.

Kurz Odbornej prípravy MEDIÁTORA je vykonávaný na základe akreditácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 3455/2017/50/2 a vzdelávacia inštitúcia je zapísaná v registri mediačných vzdelávacích inštitúcií Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. číslom 33.

Lektorský tím: PhDr. Gabriela Zaťková, JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová. Naše lektorky majú ukončené doktorantské štúdium, ako aj dlhoročnú prax nielen vo vyštudovanom odbore, ale aj v samotnej mediácii, keďže sa jej obe aktívne venujú aj ako zazmluvnené subjekty Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré ich služby už niekoľko rokov využíva.

TERMÍNY KURZOV MEDIÁCIE:

Uvedené termíny majú len informatívny charakter, kurz sa otvára pri naplnení skupiny. Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

PRIEVIDZA                               18.03.2022                       

BREZNO                                  08.04.2022      

ŽILINA                                     14.01.2022    

MARTIN                                  21.01.2022   

TRENČÍN                               11.02.2022   

TOPOĽČANY                        18.02.2022           

Rozsah kurzu je 200 vyučovacích hodín prezenčnou formou.

Výučba zvyčajne prebieha v dňoch piatok v popoludňajších hodinách od 15,00hod. a v sobotu počas celého dňa od 9,00hod., prípadne po dohode s účastníkmi.

Kurz mediácie je určený pre osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti mediátora podľa zákona 420/2004 Z.z o mediácii v platnom znení. Absolvent vzdelávacieho programu pozná teoretické základy právneho poriadku a právnych odvetví, ovláda Zákon o mediácii, súvisiace predpisy a základné typy zmlúv, vie sformulovať a skonštruovať návrh zmluvy, dohody a ostatné právne písomnosti potrebné k výkonu mediácie. Ovláda priebeh mediácie a simulované vedenie mediačného procesu, má zručnosti v oblasti interpersonálnej komunikácie, tréningu sociálnych zručností, teórie konfliktov a psychologických aspektov ich riešenia, pravidiel správania a pozná etický kódex mediátora.

Minimálne požadované vstupné vzdelanie je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Absolventi, ktorí absolvovali minimálne 75% výučby a úspešne zložili záverečnú skúšku získavajú získavajú osvedčenie s akreditáciou MŠVVaŠ  SR čo znamená, že dosiahli všetky požadované kvalifikačné znalosti a zručnosti potrebné pre výkon práce MEDIÁTORA a na základe tohto osvedčenia sú oprávnení požiadať o zápis do registra mediátorov na Ministerstve spravodlivosti SR.

Cena kurzu mediácie je 650 EUR, v cene kurzu sú zahrnuté študijné materiály a bezplatné občerstvenie (káva, čaj, minerálka).
V prípade prihlásenia 2 osôb je cena kurzu 600 EUR / osoba.

V prípade záujmu o kurz mediácie alebo bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

KONTAKT