V zmysle Zákona č 420/2004 Z.z o mediácii v platnom znení je mediátor povinný sa sústavne vzdelávať. Ak sa mediátor nezúčastní aspoň jedného odborného seminára počas roka, Ministerstvo spravodlivosti SR nariadi jeho preskúšanie. Ak mediátor preskúšanie v termíne určenom ministerstvom nevykoná alebo pri opakovanom preskúšaní nevyhovie, ministerstvo mediátora vyčiarkne z registra mediátorov.

TERMÍNY:

10.11.2022 (štvrtok) – Prievidza, Bakalárska 2

26.11.2022 (sobota) Brezno, Nálepkova 7

 

Téma :  „APLIKÁCIA ZÁKONA Č. 420/2004 Z. z. O MEDIÁCII V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV V KONTEXTE VYBRANÝCH USTANOVENÍ OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA A SÚVISIACICH PRÁVNYCH PREDPISOV OBČIANSKEHO PRÁVA.“

Lektori:   

JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová – právnička a aktívna mediátorka

 

Čas konania seminára:
od 8.30 hod. – 9.00  hod. prezentácia
od 9.00 hod. – 15.30 hod. seminár

Cena seminára: 50,- €

V prípade záujmu o seminár alebo bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

KONTAKT