V zmysle Zákona č 420/2004 Z.z o mediácii v platnom znení je mediátor povinný sa sústavne vzdelávať. Ak sa mediátor nezúčastní aspoň jedného odborného seminára počas roka, Ministerstvo spravodlivosti SR nariadi jeho preskúšanie. Ak mediátor preskúšanie v termíne určenom ministerstvom nevykoná alebo pri opakovanom preskúšaní nevyhovie, ministerstvo mediátora vyčiarkne z registra mediátorov.

TERMÍNY:

ON-LINE – prostredníctvom platformy ZOOM  – 19.11.2021  (piatok)           – 27.11.2021  (sobota)

Téma :   „ŠPECIFIKÁ RODINNEJ MEDIÁCIE (OSOBITOSTI MEDIÁCIE PRI ÚPRAVE RODINNOPRÁVNYCH VZŤAHOV, ŠPECIFICKÉ KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI A PRÁVNE VEDOMIE MEDIÁTORA V RODINNOPRÁVNYCH SPOROCH, MODEL SPOLUPRÁCE S INÝMI PROFESIAMI V RODINNOPRÁVNYCH KONFLIKTOCH).“

Lektori:   

JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová – právnička a aktívna mediátorka

PhDr. Anna Klavecová – vedúca oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Mgr. Miriam Oceľová – psychológ

Čas konania seminára:
od 8.30 hod. – 9.00  hod. prezentácia
od 9.00 hod. – 15.30 hod. seminár

Cena seminára: 50,- €

V prípade záujmu o seminár alebo bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

KONTAKT