V zmysle Zákona č 420/2004 Z.z o mediácii v platnom znení je mediátor povinný sa sústavne vzdelávať. Ak sa mediátor nezúčastní aspoň jedného odborného seminára počas roka, Ministerstvo spravodlivosti SR nariadi jeho preskúšanie. Ak mediátor preskúšanie v termíne určenom ministerstvom nevykoná alebo pri opakovanom preskúšaní nevyhovie, ministerstvo mediátora vyčiarkne z registra mediátorov.

TERMÍNY:

28.09.2024 (sobota) – Brezno, Nálepkova 7

05.11.2024 (utorok) – ONLINE

Téma :  „VYUŽITIE MEDIÁCIE V SAMOSPRÁVE VRÁTANE RIEŠENIA SUSEDSKÝCH SPOROV A SPOLUVLASTNÍCKYCH VZŤAHOV.“

Lektori:   

JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová – právnička a aktívna mediátorka

 

Čas konania seminára:
od 8.30 hod. – 9.00  hod. prezentácia
od 9.00 hod. – 15.30 hod. seminár

Cena seminára: 60,- €

V prípade záujmu o seminár alebo bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

KONTAKT