V zmysle Zákona č 420/2004 Z.z o mediácii v platnom znení je mediátor povinný sa sústavne vzdelávať. Ak sa mediátor nezúčastní aspoň jedného odborného seminára počas roka, Ministerstvo spravodlivosti SR nariadi jeho preskúšanie. Ak mediátor preskúšanie v termíne určenom ministerstvom nevykoná alebo pri opakovanom preskúšaní nevyhovie, ministerstvo mediátora vyčiarkne z registra mediátorov.

TERMÍNY:
ON-LINE                       05.12.2020 sobota – 8,30hod. – 15,30hod., – uzávierka prihlášok 1.12.2020

Téma :   „MEDIÁCIA V SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROCH“
Lektor:    JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová 

Čas konania seminára:
od 8.30 hod. – 9.00  hod. prezentácia
od 9.00 hod. – 15.30 hod. seminár

Cena seminára: 50,- €

V prípade záujmu o seminár alebo bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

KONTAKT