Konflikty sú neodmysliteľnou súčasťou ľudského spolunažívania a prirodzene vyplývajú z toho, že ľudia nie sú rovnakí, majú rôzne potreby, záujmy, hodnoty.

Situáciu takmer vždy komplikuje také správanie jednej strany, v ktorom bude druhá strana (či už oprávnene alebo nie) vidieť obmedzovanie vlastných cieľov, záujmov, pocitov alebo predstáv. Neochota či neschopnosť opustiť svoje videnie skutočnosti tak zablokuje cestu konštruktívneho riešenia problému, strany spolu často prestanú komunikovať a celý problém vyústi až do sporu.

V prípadoch, kedy sa sporové strany napriek úsiliu nevedia dohodnúť, sa obracajú na tretiu, nezúčastnenú stranu. Pri voľbe tretej nezúčastnenej strany sa môžu rozhodnúť medzi autoritatívnym súdom alebo alternatívnymi spôsobmi ako je napríklad MEDIÁCIA.

Pri súdnom konaní stoja sporové strany voči sebe ako rivali a súd rozhoduje, ktorá strana „má pravdu“. Výhra jednej strany znamená prehru pre stranu druhú.

Naproti tomu, hlavným cieľom mediácie je záväzná dohoda sporných strán za pomoci tretej, neutrálnej osoby – mediátora, ktorá sporiacim sa stranám pomáha vyriešiť ich vzájomný spor a pomáha im dospieť k obojstranne výhodnej dohode, pri ktorej nebude víťaz a porazený, ale víťazmi budú obe sporové strany.

Kto je mediátor?

Mediátor je odborne kvalifikovaná, nezávislá a nestranná osoba, zapísaná v Registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Mediátor je odborníkom nielen v oblasti práva, ale aj v oblasti riešenia sporov a komunikácie. Skutočnosť, že mediátor je v spore nezávislým a nestranným, a teda nezastupuje ani jednu zo sporiacich sa strán je garanciou toho, že mediátor je schopný vnímať pozície, stanoviská a záujmy oboch strán nezaujato, vecne a z nadhľadu. Práve preto je vstup mediátorov do prebiehajúcich sporov v praxi čoraz viac žiadaný.

Výsledkom úspešného mediačného konania je Mediačná dohoda, teda vzájomná dohoda strán o riešení ich sporu, ktorá je pre osoby zúčastnené na mediácií záväzná. Na jej základe môže oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia, alebo návrh na vykonanie exekúcie (tzv. exekučný titul) ak je spísaná vo forme notárskej zápisnice, resp. ak je schválená vo forme zmieru pred súdom.

Mediácia šetrí finančné prostriedky

Náklady na mediáciu sú výrazne nižšie ako poplatky pri riešení súdnou cestou. Navyše, ak sa rozhádané strany dohodnú na súdnom zmieri, vráti sa im podstatná časť súdnych poplatkov (od 30 – 90% podľa toho, v ktorej fáze je súdny proces).

Mediácia šetrí čas

Rýchlosť je prvá veľká výhoda mediácie. Oproti súdnemu konaniu, kde je celý proces zdĺhavý kvôli nedostatočne rýchlemu riešeniu sporov, dlhým prieťahom a množstvu prerokovávaných vecí,  kedy začiatok procesu môže nastať aj niekoľko mesiacov po podaní podnetu na súd, mediácia môže začať prakticky hneď po oslovení mediátora. Celý proces mediácie predstavuje niekoľko sedení, v ideálnom prípade sa strany môžu dohodnúť už na prvom mediačnom stretnutí.

Mediácia je diskrétna

Všetky zúčastnené strany sú povinné v zmysle zákona 420/2004 o mediácii zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s mediáciou. Aj samotný proces mediácie je, na rozdiel oproti súdnemu konaniu, veľmi diskrétny a osobný.

Mediácia je rovnoprávna

Mediačné konanie slúži k posilneniu osoby, ktorá má vo vzájomných vzťahoch nižšie postavenie. Úlohou mediátora je udržiavať túto rovnoprávnu vyváženosť počas celého mediačného procesu a zakotviť ju aj do mediačnej dohody.

Možnosť oddelenej mediácie

V prípade, že rozhádané strany nemôžu vôbec spolu komunikovať, ale sú ochotné riešiť spor dohodou, je možné mediáciu viesť oddelene s každým účastníkom.

Spory vhodné na mediáciu

Manželské, partnerské a rodinné spory

Úprava rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, rodičovské práva a povinnosti, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, konflikty vo veci určenia otcovstva, …

Úprava rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, rodičovské práva a povinnosti, vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, konflikty vo veci určenia otcovstva, …

Občianskoprávne spory

Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode, resp. zrušení BSM, zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, vyporiadanie dedičstva, vrátenie daru, nájomné vzťahy, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov,spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv, zaplatenie pohľadávok, spory zo zmlúv o pôžičke, o náhradu škody, spotrebiteľské spory, susedské spory, autorské práva

Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode, resp. zrušení BSM, zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, vyporiadanie dedičstva, vrátenie daru, nájomné vzťahy, práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov,spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv, zaplatenie pohľadávok, spory zo zmlúv o pôžičke, o náhradu škody, spotrebiteľské spory, susedské spory, autorské práva

Pracovné a pracovnoprávne spory

Neplatnosť rozviazania pracovného pomeru, náhrada mzdy, náhrada škôd v pracovnoprávnych vzťahoch, pracovné úrazy, konflikty medzi zamestnancami, konflikty medzi zamestnancami a nadriadenými, spory z kolektívnych zmlúv

Neplatnosť rozviazania pracovného pomeru, náhrada mzdy, náhrada škôd v pracovnoprávnych vzťahoch, pracovné úrazy, konflikty medzi zamestnancami, konflikty medzi zamestnancami a nadriadenými, spory z kolektívnych zmlúv

Obchodné a obchodnoprávne spory

Zaplatenie pohľadávok, neoprávnené zásahy do obchodného mena a dobrej povesti podnikateľa, porušenie obchodného tajomstva, spory medzi zakladateľmi a spoločníkmi/členmi obchodných spoločností a družstiev, spory o náhradu škody, spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv

Zaplatenie pohľadávok, neoprávnené zásahy do obchodného mena a dobrej povesti podnikateľa, porušenie obchodného tajomstva, spory medzi zakladateľmi a spoločníkmi/členmi obchodných spoločností a družstiev, spory o náhradu škody, spory vyplývajúce z uzatvorených zmlúv

Spotrebiteľské spory

Pozrite si našu ponuku

Kurzy mediácie   -  Odborné semináre mediátorov

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Bakalárska 2, Prievidza
Budova Vysokej školy
2. poschodie, č.dv. 219

Ing. Eva Mokrá

0911 530 034
vzin@vzin.sk

RADI VÁM PORADÍME A POMÔŽEME

Neváhajte a napíšte nám dnes